Menu Sluiten

Gedragscode

Respect en veiligheid zijn kernwaarden van onze sport en onze club. Iedereen die bij de club betrokken is moet zich veilig kunnen voelen. Overkomt je iets dat jouw grenzen en/of de gedragscode van Houtsche RFC overschrijdt? Je kunt altijd contact opnemen met de bestuursleden of met de vertrouwenspersoon van de club: Lisette Storm. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@houtscherugbyclub.nl.

Code of Conduct / Gedragscode – Houtsche RFC, juni 2023

 1. Inleiding

Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Houtsche RFC wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers​, ​begeleiders en ​ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 1. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden, vrijwilligers en bezoekers bij de rugbyvereniging. Voor iedereen (leden, introducees, spelers, trainers, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

 1. Doelstelling

De Houtsche RFC wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van rugby. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau te laten trainen en aan wedstrijden te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan rugbyen. Door ontwikkeling van zowel het rugbyspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de rugbysport normen en waarden actief uitdraagt.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is van de Houtsche RFC moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij de Houtsche RFC worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst willen we duidelijk vaststellen wat de regels zijn. Daarna spreken we met elkaar af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

 1. Algemene gedragsregels

De Houtsche RFC vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de rugbysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het rugby als op het gebruik en het betreden van het rugby complex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Rugby is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen Rugby en zonder tegenstander geen Rugby.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Rugby is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door rugby leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Rugby geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te rugbyen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • We tonen respect voor de sporters en bezoekers en faciliteiten van de verenigingen met wie wij het complex delen (voetbal, cricket).
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

 1. Gedragsregels voor de speler

De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven verzameltijd aanwezig.
 • Tijdens de trainingen en wedstrijden is een mondbeschermer (bitje) verplicht.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de referee, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient de teamafspraken over douchen na training en wedstrijd te volgen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt ook voor ballen die in of over de sloot cq bosjes worden getrapt.
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag rugbyen.
 1. Gedragsregels voor de spelers en leden ten opzichte van de arbitrage

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Met arbitrage worden de scheidsrechter en de grensrechters bedoeld. Alle leden van een rugbyvereniging zijn verantwoordelijk voor het gedrag ten opzichte van de arbitrage.

Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

 1. Verbaal of fysiek geweld.
 2. Intimidatie.
 3. Discriminatie.

Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in ere te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal deze op zijn of haar gedrag worden aangesproken.

Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd:

 • De speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (gele of rode kaart, penalty of uit het veld zending).
 • Indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter onthouden zij zich van misplaatst gedrag.
 • Na de wedstrijd kan de scheidsrechter de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met één of twee leden van de vereniging. Deze leden zijn vooraf aangewezen en dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht te nemen.

Procedure bij escalatie

Bij fysiek geweld tegen de arbitrage:

 1. Wedstrijd direct staken.
 2. Aangifte bij de politie.
 3. Rapport zenden naar arbitrage Tuchtcommissie Nederlandse Rugby Bond.

Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage:

 1. Aangewezen lid van de vereniging verwijdert de overtreder.
 2. Rapport zenden naar arbitrage Tuchtcommissie Nederlandse Rugby Bond.
 3. Bij herhaling wordt de wedstrijd gestaakt.

Bij persoonlijke verbale belediging:
1. Spel stilleggen en aangewezen lid van de vereniging verwijdert boosdoener van het complex.

Indien bovenstaande escalaties zich enkele malen herhalen bij een vereniging, zal er door de indeler van de competitie geen scheidsrechter meer toegewezen worden.

7 Gedragsregels voor de trainer/begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleiders en trainers van toepassing.

De trainer/begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, EHBO, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter, en verwijdert de materialen van het veld.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Neemt deel aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuurslid van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Behandelt elk jeugdlid als gelijke, zowel buiten als binnen het veld.

8 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels voor anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen (hup-hup!), maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Voor een geldende ziektekostenverzekering voor de zoon/dochter zorgen.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel en mondbeschermer.
 • De Jeugdbegeleiding over bijzonderheden van hun kind informeren, indien dit van invloed is op veiligheid, gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

9 Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet bij rugby betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de vereniging.

10 Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in het clubhuis is voor 14:00 niet toegestaan.
 • Op en langs het rugbyveld van het sportcomplex van de Houtsche RFC wordt, behoudens aangewezen plaatsen, NIET gerookt
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/accommodatie verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

Met regelmaat worden deze Gedragsregels geëvalueerd.

Houtsche RFC heeft ook de verklaring “Gelijke behandeling in de Sport” getekend.